Đây là một mô hình chính sách bảo hành cho trang web, bạn có thể sửa đổi và thích nghi với nhu cầu của mình:

Phạm vi bảo hành
Chúng tôi cam kết bảo hành các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên trang web của chúng tôi. Bảo hành được áp dụng trong thời gian quy định trên trang web và chỉ dành riêng cho khách hàng của chúng tôi.

Nội dung bảo hành
Trong thời gian bảo hành, chúng tôi sẽ sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm hoặc dịch vụ không đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng. Bảo hành sẽ không áp dụng nếu sự cố phát sinh do sử dụng sai hoặc do nguyên nhân không nằm trong phạm vi bảo hành.

Điều kiện bảo hành
Điều kiện bảo hành phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

Sản phẩm hoặc dịch vụ phải được mua trực tiếp từ trang web của chúng tôi.
Khách hàng phải giữ lại hóa đơn hoặc biên lai mua hàng để chứng minh việc mua sản phẩm hoặc dịch vụ.
Sản phẩm hoặc dịch vụ không được sửa chữa bởi các đối tác khác nếu không được sự chấp thuận từ chúng tôi.
Thời gian bảo hành
Thời gian bảo hành được quy định cụ thể trong mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ trên trang web của chúng tôi. Nếu sản phẩm hoặc dịch vụ không đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng trong thời gian bảo hành, chúng tôi sẽ sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm hoặc dịch vụ miễn phí.

Trách nhiệm của khách hàng
Khách hàng phải giữ gìn sản phẩm hoặc dịch vụ một cách cẩn thận, sử dụng đúng cách và bảo quản sản phẩm hoặc dịch vụ theo hướng dẫn của chúng tôi. Nếu khách hàng không tuân thủ các hướng dẫn này, sẽ không được áp dụng bảo hành.

Hỗ trợ khách hàng
Chúng tôi cam kết cung cấp hỗ trợ khách hàng về các vấn đề liên quan đến sản phẩm hoặc dịch